วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด และกองคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 84-4299 สระบุรี (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องสเเกนนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จํานวน 1 เครื่อง (สํานักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จํานวน ๒ เครื่อง (งานป้องกัน/สํานักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ค่าบํารุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 85-2782 สระบุรี (สํานักปลัด)
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการกําจัดวัชพืชเเละสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่3 ช่วงตลาดนัดลุงเฉลียว เชื่อมต่อหมู่ที่1 ช่วงบ้านนางแป้น ถึงสระน้ำ ตําบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร-ชุดพร้อมหัวตัวเอ็นเครื่องตัดหญ้า (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมเเซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 เเละหมู่ที่ 10 ตําบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองเพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำสายหน้า อบต.ห้วยทราย ม.1 ม.3 และ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง