วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 รายการ (สํานักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-3955 สระบุรี จํานวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร เเละใบตัดกระเบื้อง จํานวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง (อบต.ห้วยทราย) จํานวน 27 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างโครงการลงลูกรังถนนสายบ้านนางเสนาะ ถึงฝายวังกระถิน หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยทราย อำเภอหนองเเค จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬาฯ จํานวน 3 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้น้ำร้อนน้ำเย็น) จํานวน 1 ตู้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน) จํานวน 2 หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จํานวน 90 ลัง (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 7 (สํานักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง