องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรอ...
      

#โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายประจำปีงบประมาณ ๒๕...

  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขวัยเกษียณ ปีที่ ...
      
  โครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ประจำปี...
       วันนี้ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วิธีการจัดการขยะมูลฝอย ประเภทต่างๆ ตามโคร...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
งานวันเด็ก ปี2561
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560