องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรอ...
       #โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ...
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำอง...
       #โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 1 โ...
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขวัยเกษียณ ปีที่ ...
       โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขวัยเกษียณ ปีที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
งานวันเด็ก ปี2561
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560