องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา

ร่วมคิด  ร่วมทำ  นำหมู่บ้าน  พัฒนา

ร่วมแก้ไขปัญหา  พัฒนาตำบลสู่ความยั่งยืน

2.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

​1.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่

​1.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม​

​1.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการด้านบริการสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะประชาชน

1.4  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ

1.5   แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคม และเศรษฐกิจ

1.6   แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน

1.7   แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

1.8   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

1.9   แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

​2.1   แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

2.2   แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.3  แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2.4  แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสริมโทรม

2.5  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคมและเศรษฐกิจ

2.6  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์รักษาคุณภาพแม่น้ำป่าสัก

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

​3.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.2  แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณี

3.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม​

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคคลกรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

​4.1  แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคคลกรท้องถิ่น

​4.2  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารองค์กร

​4.3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

​4.4  แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

​4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในการบริหารจัดการและบริการสาธารณะ

​4.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี

​​5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

​5.1  แนวทางการพัฒนาประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวให้แพร่หลาย

​5.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการทุกภาคส่วน

​5.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคคลกรด้านพัฒนาการท่องเที่ยว​

2.3 พันธกิจ 

พันธกิจที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.

พันธกิจที่ 2  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

พันธกิจที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการศึกษา สวัสดิการ สาธารณสุข เพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 5  พัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรม และส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถพึ่งตนเองได้

พันธกิจที่ 6  อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 7  ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป 

พันธกิจที่ 8  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ 9 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ