องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 1 เม.ย. 2567 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 20 มี.ค. 2567 ]12
3 โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล แผนชุมชน ตำบลห้วยทราย งปม.2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]28
4 การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม อปท.ประจำปี พ.ศ.2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]21
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำหน่ายพัสดุ [ 21 ก.พ. 2567 ]16
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ประจำปี2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]13
7 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy งปม. พ.ศ. 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]23
8 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อบต.ห้วยทราย 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]34
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 15 ธ.ค. 2566 ]42
10 อบต.ห้วยทราย_ข้อมูลสถิติการให้บริการ งปม.2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]11
11 คู่มือ E-Service อบต.ห้วยทราย [ 20 ต.ค. 2566 ]8
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง การโอนเงินประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]81
13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 10 ต.ค. 2566 ]50
14 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]41
15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]54
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2 ต.ค. 2566 ]53
17 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]123
18 รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 21 ส.ค. 2566 ]84
19 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผูู้บริหารว่าง [ 10 ส.ค. 2566 ]101
20 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]72
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13