องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


กิจกรรมพัฒนาพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง ด้วยการทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะข้างทางทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2020-11-30
2020-10-29
2020-10-29
2020-09-17
2020-08-24
2020-08-07
2020-08-06
2020-07-17
2020-06-09
2020-05-14