องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +  admin@huaisai.go.th
 
  ชื่อ + นางทัศน์มน  ภู่พานิช
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 065-3634789
  อีเมล์ +  admin@huaisai.go.th
 
 
  ชื่อ + นางทัศน์มน  ภู่พานิช
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 089-7745375
  อีเมล์ +  admin@huaisai.go.th
 
  ชื่อ + นายธวัชชัย  โกสีย์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 036-379546
  อีเมล์ +  admin@huaisai.go.th
 
  ชื่อ + นางสาววัชลี จันทะแจ่ม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 086-2513505
  อีเมล์ +  admin@huaisai.go.th
 
  ชื่อ + นายสมหมาย  ทีฆพฤกษ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 081-7954319
  อีเมล์ +  admin@huaisai.go.th
 
  ชื่อ + นางปทุมพร สูตรสุวรรณ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 036-379546
  อีเมล์ +  admin@huaisai.go.th
 
  ชื่อ + นางอัจฉรา  จันทรเสนา  
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
  โทรศัพท์ + 089-1491544
  อีเมล์ +  admin@huaisai.go.th
 
  ชื่อ + นางปทุมพร สูตรสุวรรณ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 036-379546
  อีเมล์ +  admin@huaisai.go.th