องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมอบอำนาจนายกให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 10 ม.ค. 2565 ]17
2 แถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 10 ม.ค. 2565 ]17
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]21
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]17
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]16
6 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ย. 2564 ]41
7 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]37
8 รายงานผลารดำเนินการจัดการเรืองร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]39
9 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 6 ต.ค. 2564 ]58
10 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยทราย [ 1 ต.ค. 2564 ]40
11 ประกาศ เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]53
12 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]43
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง ผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]43
14 เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรต่ำแหน่งว่าง [ 27 ส.ค. 2564 ]45
15 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]50
16 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 12 ส.ค. 2564 ]42
17 🙏ในปีเข้าพรรษา 2564 มาเปลี่ยนเทียนเป็นทานกันเถอะ🙏 [ 22 ก.ค. 2564 ]40
18 การปฏิบัติตัวระหว่างการกักกัน หรือคุมไว้สังเกตในพื้นที่พักอาศัย [ 21 ก.ค. 2564 ]38
19 คำแนะนำ กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม อพารตเมนท์ หอพัก [ 21 ก.ค. 2564 ]40
20 ประกาศ อบต.ห้วยทราย เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดืั้รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ห้วยทราย [ 20 ก.ค. 2564 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7