องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 นางทัศน์มน  ภู่พานิช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

e-mail:tadsamon_ploy@hotmail.com

   
 

 นางทัศน์มน  ภู่พานิช 

 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
e-mail:tadsamon_ploy@hotmail.com
 
   
นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด นางสาววัชลี จันทะแจ่ม นายสมหมาย  ทีฆพฤกษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
e-mail:Watchaleejan2523@gmail.com
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ 081-7954319

 
นางปทุมพร สูตรสุวรรณ
นางปทุมพร สูตรสุวรรณ นางอัจฉรา  จันทรเสนา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์ 086-3260022


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์ 086-3260022

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์ 089-1491544