องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563

    รายละเอียดข่าว

#ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

#เรื่องกระทรวงเกษตรฯ จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มแรก ๘.๓๓ ล้านรายพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
- COVID-19 รายละ ๕,000 บาท
- เดือนเป็นเวลา ๓ เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๓) ในขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันเยียวยาเกษตรกรกลุ่มแรกที่ลงทะเบียนในโครงการฯ และผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว
- โดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจำนวน ๘.๓๓ ล้านรายผ่านกลไกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ ๒ คือเกษตรกรที่อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนเกษตรกรราว ๑.๖๗ ล้านรายซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับเงินเยียวยาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้หากเกษตรกรรายใดไม่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้เช่นไม่สามารถเพาะปลูกได้ในปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ ทางกระทรวงเกษตรฯ จะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามขอให้เร่งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่กำหนดนอกจากนี้ทางกระทรวงก็เตรียมจัดตั้ง“ ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ฯ ” เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากสาเหตุต่าง ๆ ด้วย
*********

#เรื่อง“ ตู้ปันสุขไม่ปันเสี่ยง” ด้วย ๕ มาตรการหลักศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอแนะนำประชาชนหรือสถานประกอบการที่มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการติดตั้งตู้ปันสุขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้สำหรับผู้ให้ควรล้างมือสะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์พร้อมทั้งสวมถุงมือและสวมหน้ากาก | อนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อนำของไปวางทั้งนี้หากของหมดตู้ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดแอลกอฮอล์รอจนแห้งแล้วค่อยนำของไปวางและสำหรับประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้รับขอให้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งและขณะรับของให้ยืนรอคิวโดยเว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตรเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดทั้งนี้ขอรณรงค์ให้ผู้รับหยิบสิ่งของสำหรับบริโภคไป แต่พอดีเพื่อร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่คนอื่นด้วย
 *******

#เรื่องแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีการช่วยเหลือเยียวยา COVID-19 ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยขอประชาสัมพันธ์ช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ประสบปัญหาการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ๕,000 บาทกรณีผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกิดจาก COVID-19 ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือติดต่อสอบถามขอรับคำปรึกษาได้ทางสายด่วนโทร. ๑๕๖๗ (ฟรี) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

#เรื่องสรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้ผู้ประกอบการลดเสี่ยง COVID-19 กระทรวงการคลังอนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนำส่งและการชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรให้ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเตอร์เน็ตทุกรายเพื่อช่วยผู้ประกอบการลดภาระและปลอดภัยจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนำส่งและการชำระภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ประกอบด้วยภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
(ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53และ ภ.ง.ด.54) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (ภ.พ. ๓๐) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (ภ.พ. ๓๖) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. ๔๐) ดังนี้-เดือนภาษีมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓
ยื่นภายใน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓-เดือนภาษีพฤษภาคม ๒๕๖๓
ยื่นภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓-เดือนภาษีมิถุนายน ๒๕๖๓
ยื่นภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓-เดือนภาษีกรกฎาคม ๒๕๖๓
ยื่นภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓-เดือนภาษีสิงหาคม ๒๕๖๓
ยื่นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center: ๑๑๖๑ ให้บริการข้อมูลสรรพากรตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๘.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

#เรื่องพม. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รายละ ๒,000 บาทช่วยผู้ที่ประสบปัญหาสังคมและ COVID-19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือ
- ด้านอาหารที่พักเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคแก่ผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน ๒,000 บาทซึ่งไม่ใช่เป็นเงินเยียวยา แต่เป็นเงินเพื่อสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่กำลังเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหากับการระบาดของ COVID-19 สำหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รายละไม่เกิน 5,000 บาทหรือเครื่องอุปโภคบริโภคเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนอาทิเด็กเยาวชนคนพิการผู้สูงอายุสตรีผู้มีรายได้น้อย
- คนไร้ที่พึ่งชาวเขาหรือประชาชนทั่วไปที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาในสังคมโดยนักสังคมสงเคราะห์ที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่หากพบว่ามีความเดือดร้อนจริงก็จะดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วนตามขั้นตอนและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้หากประชาชนที่กำลังประสบปัญหาทางสังคมหรือได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 หรือพบเห็นผู้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือแจ้งมายังศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพม. โทร ๑๓๐๐ บริการฟรี ๒๔ ชั่วโมง
*********    เอกสารประกอบ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563
 
1
2
3
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ