องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
#เนื่องจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี (ศอ.ปส.จ.สระบุรี) ให้ดำเนินการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดดังนี้
พื้นที่ในครอบครัวอาจเป็นพื้นที่เล็ก ๆ แต่สำคัญมากกว่าที่คิดเพราะกว่าร้อยละ ๑๕ ของผู้ใช้ยาเสพติดมีสาเหตุมาจากปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวนอกจากนี้หากคน-ในครอบครัวใช้หรือขายยาเสพติดก็มีผลต่อการใช้ยาเสพติดของคนในครอบครัวด้วยเช่นกันปฏิเสธไม่ได้ว่าครอบครัวคือวัคซีนเข็มแรกที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัว มาร่วมกันดูแลบุตรหลานสร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัวห่างไกลจากยาเสพติดด้วยหลัก ๑๐ สร้าง: โดย นพ. ทรงเกียรติ ปิยะกะ
๑.๑ สร้างเวลาที่มีคุณภาพกับคนในครอบครัว
๑.๒ สร้างการสื่อสารที่มีคุณภาพรู้จักฟังรู้จักพูด
๑.๓ สร้างการรับรู้คุณค่าของตนเอง
๑.๔ สร้างกฎระเบียบในบ้าน
๑.๕ สร้างหน้าที่และความรับผิดชอบ
๑.๖ สร้างทักษะในการจัดการกับอารมณ์
๑.๗ สร้างความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมของลูก
๑.๘ สร้างความรู้เรื่องยาเสพติดให้แก่ลูก
๑.๙ สร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
๑.๑๐ สร้างทักษะในการปฏิเสธยาเสพติด
ครอบครัว คือ หน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมแต่เป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดในการหล่อหลอมคน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ครอบครัวจะเป็นพื้นฐานสำคัญในหลายๆ เรื่องจึงเชื่อได้ว่าครอบครัวที่ดีจะหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนดีซึ่งนอกจากครอบครัวที่เป็นสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กแล้วโรงเรียนก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน คุณทราบหรือไม่ว่าใน ๑ วันเด็กอยู่ในโรงเรียนเฉลี่ยมากถึง 4 ชั่วโมงต่อวันหรือเด็กบางคนอาจมากกว่านั้น (เฉลี่ย ๑ ใน ๓ ของชีวิตเด็กใน ๑ วันอยู่ในโรงเรียน) ดังนั้นครอบครัวกับโรงเรียนจึงเป็นหน่วยที่มีความสำคัญที่ต้องทำงานเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในทุก 3 มิติพ่อแม่กับคุณครูถือเป็นบุคคลสำคัญแรกๆที่จะอยู่ในใจเด็กและส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กเมื่อโตขึ้น.. เมื่อทั้งครอบครัวและโรงเรียนจับมือประสานเดินไปด้วยกันเพื่อร่วมกันป้องกันเฝ้าระวังคุ้มครองดูแลช่วยเหลือและให้โอกาสเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติทุกปัญหาที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงหรือปัญหายาเสพติดก็จะหมดไป
คุณรู้หรือไม่ว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคเรื้อรังซึ่งมีโอกาสกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำได้ กล่าวคือในจำนวนผู้ผ่านการบำบัดจำนวน ๑๐๐ คนมีโอกาสกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำประมาณ ๔๐-๖๐ คนซึ่งตัวเลขดังกล่าวใกล้เคียงกับการกลับมาเป็นซ้ำของโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สาเหตุสำคัญของการกลับไปเสพซ้ำเนื่องจากผู้ผ่านการบำบัดกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ ที่กระตุ้นให้ใช้ยาเสพติด ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ครอบครัวจะต้องร่วมกันดูแลและประคับประคองไม่ให้ผู้เสพหรือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดหันกลับไปเสพซ้ำ! โดยการยกย่องยอมรับไว้วางใจแสดงความรักความห่วงใยให้โอกาสและสร้างเกราะป้องกันภัยในครอบครัว
๔.๑ “ กระท่อม” เป็นไม้ยืนต้นเป็นพืชธรรมชาติพบมากบริเวณภาคใต้ของไทยกระท่อมมีชื่อเรียกอื่นๆ ว่าท่อมอ่างกระทุ่มโคกคอยโคนมีสารสำคัญคือ“ สารไมตราเจนีน” #ซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางถ้าใช้เป็นเวลานานๆร่างกายจะซูบผอมผิวดำเกรียมท้องผูกเรื้อรังปวดเมื่อยตามตัวนอนไม่หลับและประสาทหลอนได้
๔.๒ “ กระท่อม" ถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ. ศ. 2562 แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้แต่ห้ามเสพเว้นการเสพเพื่อรักษาโรคตามคำสั่งของแพทย์หรือเป็นการเสพ #เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น
๔.๓ “ กระท่อม” ตามข้อตกลงของสหประชาชาติ (UN) ไม่ได้กำหนดให้เป็นยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายและประเทศส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กำหนดให้ #กระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษดังนั้นหากถอดกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษจะสามารถส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้น
๔.๔ เหตุผลของการปรับพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดเนื่องจาก “ ประเทศไทยมีการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมมาอย่างต่อเนื่องพบว่า #พืชกระท่อมมีฤทธิ์เสพติดแต่ส่งผลต่อร่างกายไม่รุนแรงมีประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนำมาใช้ในเชิงเศรษฐกิจได้” และที่ผ่านมาผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการยกเลิกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดภาพรวมของการแสดงความคิดเห็นประชาชนเห็นด้วย 95% และไม่เห็นด้วยเพียงแค่ 5% "
๔.๕ “ กระท่อม” มักถูกวัยรุ่นนำมาใช้แบบผิดๆ ในรูปของ 4 x 100 โดยนำกระท่อมผสมกับยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอื่นๆหรือสารอื่นๆ ซึ่งมีความผิดฐานผลิตยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์และ #เมื่อเสพสารผสมนั้นเข้าสู่ร่างกายจะมีความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์เช่นกันนอกจากนี้ยังเกิดพิษต่อร่างกายทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้เสพได้จากภาวะยาเกินขนาดหรือการออกฤทธิ์ของสารที่เสริมกันหรือฤทธิ์ต่างกันเช่นเกิดอาการชักกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหายใจช้าหรือหยุดหายใจเป็นต้น
#ด้วยความปรารถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย


    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
 
1
2
3
4
5
6
7
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ