องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่ากรมอนามัยขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season3 ตามนโยบายการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและมีความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ -๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเริ่มส่งผลการออกกำลังกายตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔-๘ มิถุนายน ๒๕๕๒๕ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season3 ให้กับบุคลากรและประชาชนที่สนใจทราบและสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ทาง ID Line: @THNVR หรือทางวีบไซต์ https://www.kaotajai.com/login รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย    เอกสารประกอบ ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3
 
1
2
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ