องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

    รายละเอียดข่าว

เพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นไปด้วยความ โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงได้กำหนด แนวทางนโยบายมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นมาตรฐาน ทิศทางเดียวกัน คือ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ โดยกำหนดแนวทางดังนี้
          ๑) ให้มีคู่มือการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน
          ๒) ให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
          ๓) ให้มีการนำเผยแพร่ และจัดเก็บประมวลข้อมูลสามารถสืบค้นได้
          ๔) ให้มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
          ๕) ให้มีการติดตาม ทบทวน หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน และถูกต้องอยู่เสมอ


    เอกสารประกอบ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ